องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
สมาชิกสภา อบต.

 
นายอำนวย วงษ์เพี้ย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
นายอำนาจ สุทธากุล นางสาวกมลพันธ์ ปราจีนวนิชย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
       
นายอำนวย วงษ์เพี้ย นายสาคร ปุรา นายดุสิต เจริญทรัพทย์ นายยงยุทธ ผลาหาญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
       
นายสมศักดิ์ เดชสุภา นางเจริญพร สุวรรณวงษ์ นายอำนาจ สุทธากุล นางบังอร ผลาหาญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
       
นายอนงค์ สิทธิผล นางสาวกมลพันธ์ ปราจีนวนิชย์ นางวันเพ็ญ หงษ์ทอง ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
       
นางสาวนงค์นุช น้อยศรี ว่าง นายเทวฤทธิ์ บ้านคร้อ นายทวิช แสวงดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11