องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือขุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ตั้งอยู่เลขที่ 383 หมู่ 1 ถนนประจันตคาม – ศรีมหาโพธิ  ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ระยะห่างจากอำเภอ ประมาณ ๓,๖๐๐ เมตร ลักษณะภูมิ  ประเทศ มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสุ่ม ฤดูน้ำท่วม ฤดูหนาวแล้งขาดน้ำ ส่วนใหญ่พื้นที่ทำนามีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ ทต.โพธิ์งาม และ อบต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ทิศไต้ ติดต่อ อบต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม และ อบต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อ อบต.หนองแสง อบต.คำโตนต อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อ อบต.ดงพระราม อ.เมือง และทต.โคกมะกอก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ไนเขต องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ฤดูฝนน้ำท่วม ฤดูหนาวแล้งขาดน้ำ ส่วนใหญ่พื้นที่ทำนา องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม มีพื้นที่ ๔๔.๑๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๖,๔๔๗ ไร่

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเตือนพฤษภาคมอากาศร้อนและแห้งแล้งแต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโขกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประขาชนทุกปี เรียกว่า "พายุฤดูร้อน" อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ - ๓๙.๔ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔- องศาเซลเซียส ขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมฝนตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด" ช่วงฝนทิ้ง" ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเตือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐ มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวอากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ ยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ ๓๕ องศาเซลเชียส

ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรัง ประมาณ 15% ลักษณะตินในพื้นที่  เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐%