องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

การเกษตร

ประชากรในเขตตำบลประจันตคาม ร้อยละ ๗% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ทำนาข้าว ทำสวน ทำไร่ ดังนี้

- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ๑๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพรับจ้าง ร้อยละ ๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพค้าขาย ร้อยละ ๙ ของจำนวนประชากรทั้งหมด

 

การประมง

(ในเขตตำบลไม่มีการประมง)

 

การปศุสัตว์

- เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม

เช่น การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ

 

การบริการ

โรงแรม           0        แห่ง

ร้านอาหาร       0        แห่ง

โรงภาพยนตร์    0        แห่ง

สถานีขนส่ง       0        แห่ง (ท่ารถ ๑ แห่ง)

ร้านเกมส์         ๑๐      แห่ง

 

การท่องเที่ยว

ในเขตตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ

 

แรงงาน

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ - ๖0 ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕

เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ - ๕- ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้