องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"..ยึดมั่นธรรมาภิบาล  การเกษตรก้าวหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง.."

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. โครงสร้างพื้นฐาน

2. การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ

3. พัฒนาด้านลังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4. ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวชิงวัฒนธรรม

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. การบริหารจัดการและการบริการ

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาแคล่งเรียนรู้

2. พัฒนาถ้ำานสารารณสุขและส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพนำไปสู่การมีคุณภาพชีวัตที่ดี

3. พันธกิจที่ สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตเละทรัพย์สิน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

4. การพัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยยึดแนวทางพระราชดำริ"เศรษฐกิจแบบพอเพียง"เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการเละการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

6. พัฒนาการบริการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเละสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

7. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการพัฒนา ความสามารถในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น