องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรอายุ 15-16 ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี ร้อยละ ๑00 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ < หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปัญหา คือยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียนการศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ได้แก่

- โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน              ๒ แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านจำนวน ๙ แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน                  ๒ แห่ง

 

สาธารณสุข

- โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน ๑ แห่ง

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๑ แห่ง

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชนเช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออกมือ-เท้า-ปากในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหา คือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๖ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง ๑ ราย เท่านั้น ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานบางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะการใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสมการออกกำลังกายยังไม่สม่ำสมอและประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหา โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลและสาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลประจันตคาม

 

อาชญากรรม

ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแต่มีเหตุลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และเหตุทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่ส่วนใหญ่เกือบทุกครัวเรือนในตำบลประจันตคามมีการป้องกันเหตุที่จะเกิดกับชีวิต และทรัพย์สินอย่างถูกวิธี พบเพียง ๙ ครัวเรือน เท่านั้น ที่ไม่มีการป้องกันเหตุที่จะเกิดกับชีวิต และทรัพย์สินอย่างถูกวิธี วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพเป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากการแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหายและโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทการขอความร่วมมือไปยังผู้นำชุมชน การขอกำลังจาก ตำรวจ อปพร.เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรงแต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่ายเป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

 

ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตำบลประจันตคาม จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรประจันตคามได้แจ้ง

ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามทราบนั้นพบว่าในเขตตำบลประจันตคาม มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของตำบลประจันตคาม สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น กรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแสการฝึกอบรมให้ความรู้ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด