องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
สำนักปลัด

 
นางสาวพวงทอง อำนวยสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางธัญยธรณ์ บ้วทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
   
 
นางจิรา บุญกระพือ นายกฤดา โพธิ์แก้ว นายวิลาส แม้นเทวินทร์
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
   

 - ว่าง -
- ว่าง -
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
     
นางพรทิพย์ มานะต่อ นายไพศาล ปิ่นแก้ว นายพิเชฎฐ์ บ่อทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถน้ำ
     
นายสุชาติ กิจสุธา นางมารยาท ผลาหาญ นายประการ บริบูรณ์
พนักงานตกแต่งสวน ภารโรง พนักงานประจำรถน้ำ